Protecció de Dades de Caràcter Personal

dades per Vosté facilitats seran tractats per l‘Ajuntament de Catarroja, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió de l’I Concurs de *Allipebre professional

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment explicite, formalitzat mitjançant l’emplenament d’aquest formulari.

Les seues dades seran conservades durant el termini de temps que tinga duració l’activitat, i segons la base jurídica del tractament de les dades de conformitat amb les obligacions legals, així com per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. No obstant això, les seues dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d’arxiu d’interés públic, fins d’investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les seues dades podran ser cedits a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament: Camí Real, 22, 46470 Catarroja, València, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@catarroja.es.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).